Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Medborgarskap - Finlands ambassad, Stockholm : Tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Flerfaldigt (dubbelt) medborgarskap 

Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Sverige och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Personer med flerfaldigt medborgarskap kan ha två (eller flera) pass, men för att undvika svårigheter rekommenderas att endast ett pass används vid en och samma resa.

Till början

Tidigare finsk medborgare

Om du tidigare varit finsk medborgare kan du få tillbaka medborgarskapet genom anmälan. Instruktioner hur du går till väga: pdfInstruktioner för medborgarskapsanmälan

Till början

Barns medborgarskap, modern finsk medborgare

Om modern är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap (gäller barn födda efter 1.9.1984).

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet genom att skaffa ett personbevis för barnet från Skatteverket och skicka det till Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad. I personbeviset bör framgå föräldrarnas personuppgifter och ifall föräldrarna inte är gifta en sk. relationsbild med datum för erkännande av faderskap samt för beslut om gemensam vårdnad.

Till början

Barns medborgarskap, fadern finsk medborgare

Om fader är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap ifall fadern är gift med modern.

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet genom att skaffa ett personbevis för barnet från Skatteverket och skicka det till Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad. I personbeviset bör framgå föräldrarnas personuppgifter. Ett personbevis för fadern där det framgår vilket datum äktenskapet ingicks är bra att bifoga.

Om fader är finsk medborgare men inte gift med modern kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan: pdfInstruktioner för medborgarskapsanmälan (fadern finsk medborgare)

Ifall anmälan inte görs och föräldrarna senare gifter sig, kan ett minderårigt barn under vissa förutsättningar få finskt medborgarskap från och med det datum äktenskapet ingicks.

Till början

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan befria dig från finskt medborgarskap genom att ansöka om befrielse på Migrationsverkets blankett KAN_3. Ansökan lämnas personligen till Finlands ambassad i Stockholm, ett honorärt generalkonsulat eller honorärkonsulat i Sverige eller till polisen i Finland.

Handläggningsavgiften betalas på ambassaden med kort på plats. Om du lämnar in anmälan till ett honorärkonsulat ska handläggningsavgiften betalas i förväg på ambassadens plusgiro-konto 198269-3 och kvitto bifogas till anmälan.

Ta med ID-handling.

Till början

Behålla finskt medborgarskap som 18–22-åring

Om du har finskt och utländskt dubbelmedborgarskap kan du förlora ditt finska medborgarskap automatiskt när du fyller 22 år. För att behålla det finska medborgarskapet krävs en tillräcklig anknytning till Finland, till exempel:

 • du är född i Finland och din hemkommun är i Finland när du fyller 22
 • du har bott i något annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige eller Danmark) sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år eller
 • du har som 18–21-åring
  • ansökt om eller fått finskt pass, eller
  • fullgjort eller för tillfället fullgör värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst i Finland, eller
  • har fått finskt medborgarskap genom ansökan eller anmälan, eller
  • har meddelat en finsk ambassad eller magistraten i Finland att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Meddelandet görs skriftligen och fritt formulerat.

Till början

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

En person som är bosatt i Sverige och har dubbelt - finskt och svenskt - medborgarskap är endast värnpliktig i sin bosättningsstat enligt den nordiska överenskommelsen 44/1968 som reglerar förhållandet mellan värnplikt och medborgarskap. Dubbelmedborgare kan själv välja att göra värnplikt i endera eller båda staterna han eller hon är medborgare i. Personer som är i värnpliktsålder och har dubbelt medborgarskap är skyldiga att meddela finska befolkningsregistret eventuellt byte av medborgarskap och adress.

Till början

Kontroll av egna uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem inkl. medborgarskap

Du kan kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet genom att personligen besöka magistraten eller genom att skriftligen be om uppgifterna, till exempel genom att skriva ut och fylla i en blankett (http://www.suomi.fi) och skicka den till magistraten i din senaste hemkommun.

Till början

Svenskt medborgarskap

Länsstyrelsen i ditt län tillhandahåller information om hur du ska gå till väga för att få svenskt medborgarskap genom anmälan www.lansstyrelsen.se.

Till början

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 1.2.2019


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter