Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands konsulat i Göteborg - historisk bakgrund - Finlands ambassad, Stockholm : Honorära generalkonsulat i Göteborg : Historia

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands konsulat i Göteborg - historisk bakgrund

Konsulatet öppnas i Göteborg

Den 12 november 1919 utnämndes Algot Friman till Finlands konsul i Göteborg. Bland fem kandidater till posten beslutade sig ambassaden i Stockholm slutligen för Friman. Inrättandet av konsulatet i Göteborg var en viktig del av uppbyggandet av ett nätverk av finska konsuler i Sverige. Att valet föll på Friman berodde delvis på hans insatser för Finland under självständighetskampen. Redan under de första åren kom konsulatet i Göteborg utöver "passärenden för sjömän" framförallt att arbeta med frågor gällande handel och kultur och med att göra Finland känt i Sverige.

Till konsulns hjälp utnämns vicekonsul

Till sin hjälp hade Friman den finsktalande sekreteraren Elsa Lantto, som var den som i praktiken tog hand om konsulatet under Frimans långa utlandsresor. På rekommendation av Friman utnämndes Otto Lesslie till vicekonsul. Motivet var inte helt osjälviskt: Friman ville nämligen "dela de betungande utgifterna med någon annan". Ännu under mellankrigstiden byggde Finlands utrikesrepresentation helt på oavlönade konsuler. Friman införskaffade till exempel strax efter sin utnämning ett dokumentskåp till konsulatet, som det finska utrikesministeriet vägrade ersätta honom för. "Honorära konsuler skall själva bekosta allt lösöre som behövs i kontoret", hette det.

Vicekonsuln utnämns till konsul

I december 1926 begärde konsul Friman avsked från sin tjänst. Som skäl angav han sina resor och allmän tidsbrist. Till hans efterträdare utnämndes Sverige-Amerika-linjens vice generaldirektör Vidar Olburs, en person som enligt Finlands Stockholmsambassadör Werner Söderhjelm var "synnerligen välbärgad, bekant med finländska förhållanden och en ansedd person i Göteborgs societet". Olburs avled dock i en hjärtattack i december 1931. Han efterträddes av Otto Lesslie, som varit vicekonsul under 1920-talet. Man övervägde ytterligare ett par namn, men Lesslies långa erfarenhet som vicekonsul samt att han "alltid hade visat stor lojalitet och sympati gentemot Finland samt hjälpt fattiga sjömän och andra finska medborgare" vägde till hans fördel.

Otto Lesslie dog i juni 1936. Eftersom det fanns många goda kandidater till posten dröjde det ända till november innan en efterträdare kunde utnämnas. Under utnämningsprocessen gjorde ambassadör Rafael Erich upp en lista över de egenskaper som krävdes av en konsul.

Innehavaren av konsulsämbetet förutsätts uppfylla vissa kriterier

Innehavaren av ifrågavarande viktiga konsulsämbete, bör, ifall möjligt, uppfylla följande villkor: a) ägna sig åt befrämjande av finska intressen och utvecklande av goda förbindelser; b) vara en förmögen och duglig affärsman; c) tillhöra 'gräddan' av Göteborgs affärsvärld och genom börd, yrke eller släktskap stå nära stadens rederi- och industrikretsar och d) kunna inhysa konsulära expeditionen i lokal med lämpligt affärsläge och där anställa finsktalande assistent.

Konsulatets betydelse växer under krigsåren

Den som av utrikesministeriet ansågs bäst motsvara kraven var skeppsredaren William Kjellberg, som utnämndes till Finlands konsul i Göteborg den 4 november 1936. Under krigsåren växte Göteborgskonsulatets betydelse. Särskilt under vinterkriget ökade antalet sjömans- och sjöfartsärenden avsevärt. År 1942 avskedades Kjellberg. Den officiella orsaken var att "regeringen ansåg att omständigheterna krävde en omorganisation av representationen". Detta var säkert sant, men det fanns en annan omständighet som påskyndade förändringen, nämligen den att Kjellberg på grund av sina affärer hade alltför nära förbindelser med England och därigenom med ärkefienden Sovjetunionen. Han hade t.o.m. vid en offentlig tillställning uppträtt tillsammans med representanter för Sovjetunionen. Ett dylikt uppförande var olämpligt för en finsk konsul under krigsåren. Så Kjellberg fick gå. Samtidigt höjdes konsulatets status till generalkonsulat. Till utsänd generalkonsul utnämndes den 1 oktober 1942 P.J. Hynninen. Han efterträddes av Hugo Valvanne och Ragnar Numelin.

Generalkonsulatet ändras till honorärt generalkonsulat

År 1947 genomförde utrikesministeriet en omorganisation av konsulatet i Göteborg. Den utsände generalkonsuln ersattes med en honorär generalkonsul. Ministeriet bad indirekt Kjellberg om ursäkt genom att be Numelin höra om Kjellberg var intresserad av posten. Svaret kom redan nästa dag. "Tackar för förtroendet. Accepterar under förutsättning att ministeriet anställer finsk vicekonsul." Så blev det också. Vicekonsul blev Heikki Hannikainen. I februari 1949 begärde generalkonsul Kjellberg avsked från sitt uppdrag. Till hans efterträdare valdes Lauri Hjelt, som liksom Hynninen, Valvanne och Numelin var karriärkonsul.

Av besparingsskäl lades systemet med en utsänd generalkonsul som chef för konsulatet ner i slutet av år 1950 och man återgick till den ordning som rådde under mellankrigstiden. Generalkonsulatet blev ett honorärt generalkonsulat, som under 1950-talet leddes av Lars Hill-Lindquist och Gustaf Ågren. Konsulatets personalstyrka ökades när en vicekonsul skickades dit i slutet av 1950-talet, Martti Harju, som hade utnämnts den 1 november 1959. Men det var inte tillräckligt; konsulatets arbetsmängd fortsatte öka. År 1961 anställdes den första byråassistenten. I slutet av 1960-talet hade konsulatet utöver chefen och vicekonsuln tre byråassistenter och en vaktmästare. Förutom de centrala frågor som konsulatet arbetat med alltsedan det inrättades, sysselsattes personalen i allt högre grad av ärenden som rörde de många finländare som flyttat till Sverige.

Generalkonsulatets status ändras till konsulat

Nästa stora förändring kom år 1973, när konsulatets status återigen höjdes. I själva verket hade man fört fram krav på en utsänd generalkonsul under hela 1960-talet. Sverige var Finlands närmaste granne och förbindelserna dit hade blivit allt livligare. Även i pressen förundrade man sig över att finska staten inte hade skickat en generalkonsul till Göteborg, trots att staden var "centrum i ett starkt och för Finlands del viktigt ekonomiskt område". Visst var man medveten om saken även i utrikesministeriet, men vändpunkten kom först den 1 mars 1973 när Erik Hellqvist utnämndes till generalkonsul i Göteborg.

Generalkonsulatet blev konsulat år 2001 som leds av en utsänd konsul från Finland. Den 1 augusti 2011 blev konsulatet ett honorärt generalkonsulat. Heli van der Valk utnämndes till honorär generalkonsul.

FÖRTECKNING ÖVER FINLANDS KONSULER I GÖTEBORG

 1919-26 

 Algot FRIMAN

 honorärkonsul

 1926-31

Vidar OLBURS

"

1931-36

Otto LESLIE

"

1936-42

William KJELLBERG

"

1942-43

P.J. HYNNINEN

utsänd generalkonsul

1943-45

Hugo VALVANNE

"

1945-47

Ragnar NUMELIN

"

1947-49

William KJELLBERG

honorär generalkonsul

1949-50

Hugo HJELT

utsänd generalkonsul

1951-54

Lars HILL-LINDQUIST

honorär generalkonsul

1955-68

Gustaf ÅGREN

"

1968-70

Bengt RYDMAN

"

1971-73

Per DREIJER

"

1973-77

Erik HELLQVIST

utsänd generalkonsul

1977-80

Martti HARJU

"

1980-85

Vilho A. KOIRANEN

"

1985-88

Bo ÅDAHL

"

1988-93

Tom SÖDERMAN

"

1993-96

Irma ERTMAN

"

1997-01

Anja-Riitta KETOKOSKI

"

2001-03

Armi VENERMO

utsänd konsul

2003 -07

Helena LAPPALAINEN

"

2007-10

Eira PARPPEI

"

2011-Heli van der VALKhonorär generalkonsul

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.8.2011


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter