Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ruotsin uusi teollistamisstrategia - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 11.2.2016

Ruotsin uusi teollistamisstrategia

Ruotsin elinkeinoministeri Mikael Damberg esitteli tammikuun lopulla hallituksen uuden teollistamisstrategian. Strategian tarkoituksena on osaltaan kehittää Ruotsista entistä houkuttelevampi kohde investoinneille.

Ruotsalaisella teollisuudella on digitalisaatioon, kestävyyteen, ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä innovointikykyyn liittyviä haasteita, joiden selättämiseen uusi strategia toimii apuna. Uusi strategia vaatii onnistuakseen teollisuuden vahvaa mukanaoloa ja sitoutumista strategian läpivientiin.

Uusi teollistamisstrategia auttaa ei vain teollisuuden tuotannon tehostamisessa vaan myös valtakunnallisesti uusien työpaikkojen syntymisessä. Hallituksen yhtenä prioriteettina on olla EU:n alhaisimman työttömyyden maa vuoteen 2020 mennessä, mikä edellyttää kilpailukykyistä ja vahvaa teollisuutta.

Ruotsin elinkeinoministeri Mikael Damberg esitteli 21.1.2016 hallituksen uuden teollistamisstrategian (nyindustrialiseringsstrategi). Uuden strategian tarkoituksena on toisaalta kehittää Ruotsista entistä houkuttelevampi kohde uusille investoinneille, toisaalta evästää ruotsalaista teollisuutta selviytymään entistä nopeammin teknisen kehityksen asettamista vaatimuksista ja lisätä korkeaa ammattitaitoa edellyttävien työpaikkojen määrää.

Ruotsin elinkeinoministeriö on identifioinut neljä eri haastetta, joista ruotsalainen teollisuus joutuu selviytymään lisätäkseen markkinaosuuksiaan globaalisti. 1. digitalisaatio (digitalisering) 2. kestävyys (hållbarhet) 3. ammattitaito (kompetens) 4. innovointikyky (innovationskraft).

Ruotsin hallituksen prioriteetteja on edesauttaa kilpailukykyistä yritysilmastoa. Tässä yhteydessä Ruotsin elinkeinoministeri painottaa myös pitkän tähtäimen energiapolitiikan merkitystä, jolla varmis-tetaan toimiva energiahuolto ja joka osaltaan takaa teollisuudelle vakaan toimintaympäristön.

Uuden teollistamisstrategian jalkauttaminen tulee tapahtumaa hallituksen identifioimien neljän kohde-alueen puitteissa, jotka ovat ratkaisevia teollisuuden toiminnan muutosprosessissa. Tehokas toiminta näillä kohdealueilla edesauttaa hallituksen arvion mukaan Ruotsin teollisuuden kilpailukyvyn vahvis-tamista mm. digitalisaation omaksumisessa. Hallitus painottaa pienten ja keskisuurten yritysten merki-tystä kilpailukykyiselle teollisuudelle. Uusi strategia vaatii toteutuakseen myös teollisuuden vahvaa mukanaoloa.

Strategian neljä kohdealuetta ovat:

  1. Teollisuus: ruotsalaiset teollisuusyritykset halutaan digitaalisen kehityksen kärkeen ml. digita-listen mahdollisuuksien hyödyntäminen.
  2. Kestävä tuotanto: resurssitehokkuus, ympäristöarvot huomioiva kestävä tuotanto, koko maan käsittävä työllistämisvaikutus ja kilpailukyky
  3. Teollisuuden taitotason nosto: ammattitaidon kehittämisestä huolehtiminen paikallisella, alu-eellisella ja kansallisella tasolla. Näin tuetaan teollisuuden kehitystä ja kilpailukyvyn nostoa.
  4. Koealusta Ruotsi (Testbädd Sverige): hallitus toivoo, että strategian myötä Ruotsista tulisi johtava maa niillä tutkimusaloilla, joilla edesautetaan vahvistamaan teollista tuotantoa Ruotsissa.
Tulosta

Päivitetty 11.2.2016


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot